Zwrot podatku z zagranicy

Każda osoba, która zasila fundusze organizacji pożytku publicznego, ma prawo zmniejszyć z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. Od kilku lat również istnieje możliwość, aby to Urząd Skarbowy przekazywał wpłatę wybranej przez podatnika organizacji pożytku publicznego, w tym celu podatnik w zeznaniu podatkowym musi wskazać numer KRS tej organizacji. Zwrot podatku z zagranicy a przekazanie 1% podatku to dwa odmienne aspekty. Należy pamiętać, że kwota przekazanego podatku zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego. Kto może przekazać 1% podatku Osoby, które są uprawnione do przekazania 1% podatku to osoby, które: nie prowadzą działalności gospodarczej i nie rozlicza ich żaden organ rentowy; prowadzą działalność gospodarczą , ai ch formą rozliczenia jest ryczałt; prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych lub też korzystają z formy liniowej; rozliczają przychody na PIT-39. Należy również pamiętać, iż każdy emeryt oraz rencista ma prawo do przekazania 1% podatku, jeśli od organu rentowego otrzyma PIT-40A lub PIT-11A. Organizacje pożytku publicznego Spis organizacji pożytku publicznego znajduje się w wykazie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten dostępny jest w formie elektronicznej, dzięki temu istnieje możliwość jego modyfikacji. Wykaz zawiera w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego jej nazwę i siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz numer rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 % podatku. Każda z wymienionych organizacji ma obowiązek na swojej stronie internetowej umieścić numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany % podatku. W przypadku, gdy organizacja nie umieści numeru rachunku bankowego lub będzie on błędny, organ podatkowy ma prawo odstąpić od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji. Deklaracje podatkowe Podatnik chcąc oddać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, wpisuje nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja. Numer ten znajdziemy w wykazie opp Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo ważną e, aby podać kwotę jaką chce się przekazać, kwota nie może przekraczać wartości 1% podatku należnego. W przypadku, gdy 1% podatku przekazuje naczelnik Urzędu skarbowego, przekazanie to nastąpi w okresie od maja do lipca. Naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania zadeklarowanej kwoty, jeżeli dana opp nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, numeru rachunku bankowego. W sytuacji, gdy kwota podatku należnego zostanie zmniejszona np. wskutek korekty, zwracana nadpłata zostanie pomniejszona o kwotę stanowiącą nadwyżkę ponad kwotę już przekazaną, a możliwą do przekazania po obniżeniu podatku należnego.