Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, dlatego wymagane jest stosowanie i respektowanie minimalnych gwarancji prawa wspólnotowego i pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. Polskie normy antydyskryminacyjne wymagają oceny z punktu widzenia poprawności tego prawa. Poprawność ta związana jest ściśle z trzema dyrektywami. Dwie z nich to dyrektywy w sprawie stosowania zasady równego traktowania osób bez względu na rasę i pochodzenie etniczne. Dyrektywy te zostały wydane na podstawie Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, który upoważnia Radę do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd. Jednym z pierwszych celów, którym służyły dyrektywy to rozszerzenie listy zakazanych postaw dyskryminacji i zastosowanie do nich wysokiego standardu ochrony.

Molestowanie seksualne

Molestowanie jest zachowaniem, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie albo upokorzenie człowieka. Zachowanie, aby zostało uznane za molestowanie musi spełniać kryteria: być nieakceptowane, musi mieć charakter seksualny i cel, który wyraża się w naruszeniu godności człowieka. Podkreśla się, że molestowanie w miejscu pracy może przybrać dwie podstawowe formy i szantaż seksualny i stwarzanie nieprzyjaznych warunków pracy. Sprawą seksualnego szantażu może być ten podmiot, który sam jest osobą decydującą o zatrudnieniu i jego warunkach. Jeśli chodzi o drugą formę molestowania to sprawca może być każdy i jest Nin najczęściej współpracownik ofiary. Upraszczając można stwierdzić, że molestowanie seksualne w miejscu pracy to niechciane zachowanie o podłożu seksualnym, które jest odbierane przez ofiarę jako determinujące warunki zatrudnienia lub kreujące nieprzyjazna środowisko.

Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy psychicznej

Mobbing jest zjawiskiem wielopostaciowym powodowanym przez różne czynniki wzajemnie ze sobą powiązane. Istotnym warunkiem powstania mobbingu jest zmniejszające się znaczenie związków zawodowych i postępujący proces indywidualizacji stosunków pracy, Jedna z przyczyn pojawienia się mobbingu jest przede wszystkim recesja gospodarcza, bezrobocie, oraz sytuacja na rynku pracy, która redukuje szanse i możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Wydaje się, że to są główne powody, dla których, osoba mobbowana godzi się na upokarzające traktowanie i gotowa jest wypełniać polecenia szefa, nawet te absurdalne, ponieważ stoi przed dylematem mieć pracę lub jej nie mieć. Również niektóre cechy organizacji mogą sprzyjać mobbingowi. Dezorganizacja przedsiębiorstwa stanowi czynnik stresotwórczy z powodu nieprecyzyjnego opisania poszczególnych stanowisk pracy. Stanowi to płaszczyzną do pojawienia się przemocy psychicznej.

Related Post

Hurtownia opakowań jednorazowych poznań Planujesz dużą uroczystość? W plenerze czy pod dachem, podczas ślubu czy imprezy biznesowej hurtownia opakowań poznań oferuje ci produkty, które sprawdzą się idealnie. Czasami zwyczajne szklane lub porcelanowe naczynia zupełnie się nie sprawdzają. ...
Badanie kliniczne Niestety, badania kliniczne zakończyły się niepowodzeniem. Okazało się, że większość komórek macierzystych nie przeżywa transplantacji. Te, które przeżywają, mają skłonność do gromadzenia się na brzegach strefy zawału, ale nie udaje im się nawiązać f...
Renty nie dla każdego Chociaż zasady przyznawania rent dla osób chorych czy z różnymi niepełno sprawnościami są dość konkretne, to jednak w praktyce okazuje się, że jest zupełnie inaczej. W przypadku ubezpieczeń społecznych niczego nie można być pewnym, a walka z urzędni...
Po co nam NFZ? Jeśli chcemy się zdecydować na korzystanie z usług NFZ, to na pewno warto od razu zdecydować się na prywatne wizyty. Tak naprawdę obowiązkowe ubezpieczenie przydaje się wtedy, gdy trafimy do szpitala, ponieważ wtedy rzeczywiście można bez problemu z...
Czaszka Najpóźniejsza znana czaszka neandertalczyka, z SaintCésaire we Francji, miała najwyraźniej cechy typowe dla ludów, które zastąpiły w Europie neandertalczyków. U najwcześniejszych poneandertalskich Europejczyków nie występuje zespół cech ani współczes...
Regularne opłacanie składek Jeśli sami opłacamy składki na ubezpieczenia społeczne, to należy robić to bardzo regularnie. Jeśli przy okazji chcemy zaświadczenia dotyczącego tego, że ze składkami nie zalegamy, to na pewno trzeba to zrobić na kilka dni przed terminem, żeby wszys...