Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu

Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, dlatego wymagane jest stosowanie i respektowanie minimalnych gwarancji prawa wspólnotowego i pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym. Polskie normy antydyskryminacyjne wymagają oceny z punktu widzenia poprawności tego prawa. Poprawność ta związana jest ściśle z trzema dyrektywami. Dwie z nich to dyrektywy w sprawie stosowania zasady równego traktowania osób bez względu na rasę i pochodzenie etniczne. Dyrektywy te zostały wydane na podstawie Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej, który upoważnia Radę do podjęcia środków niezbędnych w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd. Jednym z pierwszych celów, którym służyły dyrektywy to rozszerzenie listy zakazanych postaw dyskryminacji i zastosowanie do nich wysokiego standardu ochrony.

Molestowanie seksualne

Molestowanie jest zachowaniem, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie albo upokorzenie człowieka. Zachowanie, aby zostało uznane za molestowanie musi spełniać kryteria: być nieakceptowane, musi mieć charakter seksualny i cel, który wyraża się w naruszeniu godności człowieka. Podkreśla się, że molestowanie w miejscu pracy może przybrać dwie podstawowe formy i szantaż seksualny i stwarzanie nieprzyjaznych warunków pracy. Sprawą seksualnego szantażu może być ten podmiot, który sam jest osobą decydującą o zatrudnieniu i jego warunkach. Jeśli chodzi o drugą formę molestowania to sprawca może być każdy i jest Nin najczęściej współpracownik ofiary. Upraszczając można stwierdzić, że molestowanie seksualne w miejscu pracy to niechciane zachowanie o podłożu seksualnym, które jest odbierane przez ofiarę jako determinujące warunki zatrudnienia lub kreujące nieprzyjazna środowisko.

Czynniki sprzyjające stosowaniu przemocy psychicznej

Mobbing jest zjawiskiem wielopostaciowym powodowanym przez różne czynniki wzajemnie ze sobą powiązane. Istotnym warunkiem powstania mobbingu jest zmniejszające się znaczenie związków zawodowych i postępujący proces indywidualizacji stosunków pracy, Jedna z przyczyn pojawienia się mobbingu jest przede wszystkim recesja gospodarcza, bezrobocie, oraz sytuacja na rynku pracy, która redukuje szanse i możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Wydaje się, że to są główne powody, dla których, osoba mobbowana godzi się na upokarzające traktowanie i gotowa jest wypełniać polecenia szefa, nawet te absurdalne, ponieważ stoi przed dylematem mieć pracę lub jej nie mieć. Również niektóre cechy organizacji mogą sprzyjać mobbingowi. Dezorganizacja przedsiębiorstwa stanowi czynnik stresotwórczy z powodu nieprecyzyjnego opisania poszczególnych stanowisk pracy. Stanowi to płaszczyzną do pojawienia się przemocy psychicznej.