Czym jest marketing

Podkreślenie faktu, że marketing jest zbiorem działań i instrumentów, wskazuje na jego systemowy charakter, oraz na charakter instrumentalno-czynnościowy. Charakter systemowy marketingu oznacza, że nie może go utożsamić z pojedynczym instrumentem bądź jednostkowym działaniem. Natomiast pojedyncze działania i instrumenty rynkowe mogą występować jako elementy marketingu tworząc wzajemnie powiązaną całość. Marketing gromadzi w sobie zróżnicowane elementy. Jednym z nich są kategorie instrumentalne (instrumenty), które nie są bezpośrednio powiązane z wykonywaniem określonych czynności oraz należą do klasycznych kategorii regulacyjnych. Kolejnym elementem struktury marketingu są działania, będące odzwierciedleniem nawarstwiania się pewnych czynności, za pomocą których można oddziaływać na rynek.

Informacje do konsumenta mogą docierać z różnych źródeł. Mogą to być środki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, kino, internet), środki dekoracyjne (ekspozycje, wystawy, pokazy) i inne (naklejki, wlepki, plakaty, ulotki), informacje mogą też pochodzić od znajomych bądź przyjaciół. Skuteczność oddziaływania poszczególnych środków przekazu na psychikę człowieka jest uzależniona od jego percepcyjnej wrażliwości na informacje związane z poszukiwaniem alternatywnego wyboru. Jeżeli odczuwana potrzeba jest potrzebą podstawową, to zostanie wykorzystana każda okazja aby ją zaspokoić. Natomiast w przypadku potrzeby wyższego rzędu, człowiek może funkcjonować przez dłuższy czas bez jej zaspokojenia. W tym czasie zwraca on uwagę na wszelkie dostępne informacje, które mogą wskazać różne sposoby zaspokojenia tych potrzeb. Proces gromadzenia alternatyw może trwać do czasu, aż konsument uzyska wystarczającą ilość informacji o rodzajach zaspokojenia potrzeby.Konsument, który przystępując do rozwiązania problemu, przeważnie nie ma rozeznania w zbiorze marek oraz typów produktów, które znajdują się na rynku. W procesie gromadzenia informacji konsument zapoznaje się tylko z pewną liczbą (podzbiorem) marek, który jest określany mianem zbioru znanego. Część marek z tego zbioru będzie mieścić się w jego kryteriach i wejdzie do tzw. zbioru rozważanego. W miarę posiadania coraz większej ilości informacji, tylko kilka z marek będzie szczególnie preferowanych i to one znajdą się w zbiorze wyboru. Wszystkie marki zaliczone do tego zbioru są akceptowane i konsument dokona wyboru właśnie z tego zbioru.