Cechy mobbingu

Mobbingiem są działania zachodzące bez istotnych zarzutów dotyczących pracy, ofiary mobbingu niezawinione i nieuzasadnione. Jedną z najważniejszych cech mobbingu jest bezradność. Ofiarą padają najczęściej osoby pracowite, twórcze i zdolne, które łatwo pod tymi względami zyskują przewagę nad szefem. On natomiast czując się zagrożony reaguje agresją i nienawiścią. Jednocześnie ofiary mobbingu są często nadwrażliwe na krytykę, ugodowe, delikatne i niepewne swojej wartości. Reakcja pracownika na upokarzające traktowanie zależy od jego wrażliwości, a ta z kolei od jego osobowości, samooceny i poczucia godności. Mobbing jest zjawiskiem zróżnicowanym, którego przebieg i natężenie zależą od wielu czynników organizacyjnych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Nie każdy stres zadany pracownikowi jest mobbingiem, lecz tylko ten, który ma charakter bezzasadny, patologiczny. Mobbing ma miejsce tylko wtedy, gdy, jego celem jest zniszczenie ofiary i niewynikający ze zwyczajnych warunków pracy.

Rodzaje mobbingu

Wyróżnia się trzy rodzaje podstawowe mobbingu: poziomy, gdy pracownik występuje przeciwko koledze, pionowy, gdy podwładny występuje przeciwko przełożonemu i pochyły, którym przełożony występuje przeciwko podwładnemu. Mobbing poziomy to podejmowanie wrogich działań przez grupę współpracowników wobec osoby, której odmienność staje się przedmiotem ataków. Niekiedy źródłem molestowania jest zazdrość wobec kogoś, kto posiada coś, czego nie mają inni. W mobbingu pionowym przełożony staje się stroną prześladowaną przez podwładnych. Jest on szefem nieposiadającym umiejętności zarządzania ludźmi, często także bez wyższych kwalifikacji i zdolności zawodowych. Podwładni usiłują kompromitować szefa, by zająć jego miejsce. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest szykanowanie pracownika przez przełożonego tzw. Mobbing pochyły. Prześladowca ma z reguły zbyt wygórowane zdanie na temat swoich kwalifikacji, a jednocześnie posiada zbyt dużo uprawnień, które wykorzystuje w nieodpowiedni sposób. Źle traktowani pracownicy w obawie przed utratą pracy, nie ujawniają tego zjawiska, co utwierdza prześladowco w przekonaniu, że mogą dalej bezkarnie prześladować swe ofiary.

Fazy mobbingu

Proces mobbingu rozwijający się w czasie może mieć u swojego źródła konflikt z przełożonym, który jako pierwszy stosuje przemoc psychiczną. Procesowy charakter mobbingu składa się z czterech płynnych następujących po sobie faz. Faza pierwsza, inaczej wczesna, która rozpoczyna się od zachowań mobbera, nie dostrzegalna przez ofiarę jako działania mobbingowego. Powstają konflikty, które rozwiązywane są źle lub nie są rozwiązywane w ogóle. Pracownik nie dostrzega zagrożenia swojej pozycji i jest przekonany o możliwości opanowania konfliktu. Brak zdecydowanej obrony w pierwszej fazie, prowokuje prześladowców, do dalszych działań. Kolejną fazę można określić jako stres i walkę ofiary, która zaczyna odczuwać strach przed pójściem do pracy. Ciągłe stany napięcia nerwowego prowadzą do reakcji stresowych. Pogarsza się stan zdrowia ofiary, obniża samoocena i koncentracja. Faza trzecia to zaawansowane nasilenie mobbera nad słabnącą ofiara. Osoba mobbowana zaczyna załamać się psychicznie. Zaczyna popełniać błędy potwierdzając w ten sposób, że jest konfliktowym pracownikiem. Faza końcowa, czyli faza czwarta to fizyczna, społeczna i psychiczna degradacja ofiary. Pracownik podatny atakom agresji nie jest w stanie dobrze wykonywać swoich obowiązków. W fazie zaawansowanej ofiara jest całkowicie niezdolna do pracy.